Försäljningsvillkor

Tillämplighet

Nordic Boat Security AB’s (även benämnt ”NBS”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) försäljningsvillkor gäller från och med 2023-02-23 och ersätter tidigare av NBS publicerade försäljningsvillkor. Kund som beställer varor av NBS accepterar genom sin beställning dessa försäljningsvillkor.

Dessa allmänna köp- och leveransvillkor är tillämpliga på försäljning av produkter till privatpersoner och företag från NBS webbshop www.nordicboatsecurity.com. För att handla av oss måste du ha fyllt 18 år. Produktbeskrivningar finns på vår webbplats www.nordicboatsecurity.se.  För fullständiga produktspecifikationer hänvisar vi till våra leverantörers webbplatser.

Priser

Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss för prisfel och prisändringar på grund av ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget, inköpspriser, samt ändringar i eller förekomsten av nya lagstadgade avgifter samt andra förändringar utom vår kontroll. Vid uppenbart felaktigt prissatta varor förbehåller NBS sig rätten att annullera kundens beställning. Observera att offerter kan innehålla speciella avtal med priser som avviker från våra prislistor.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i NBS orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom NBS kontroll. Efter eventuell justering ska nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Beställning i Webbshop

Beställning av produkter sker på www.nordicboatsecurity.com och genom din beställning accepterar du dessa försäljningsvillkor. Kund ansvarar fullt ut för alla transaktioner som görs av kund via NBS’s webbshop.

Efter din beställning kommer vi att bekräfta mottagandet av din order per e-post. När du mottagit orderbekräftelse kan du inte längre ändra i din order. Det kan ske ändringar i lagersaldo från tidpunkten för orderbekräftelse fram till det att din vara plockas för leverans. Du kommer då att krediteras varans värde om inte annan ersättningsprodukt godkänns av dig. 

Efter att ordern är plockad och skickad från oss mejlar vi dig en leveransavisering. 

NBS förbehåller sig rätten att annullera beställningar som innehåller felaktiga personuppgifter, misstänks vara bedrägliga eller om kunden har betalningsanmärkningar.

Betalning och betalningsvillkor i webbshopen

NBS samarbetar med Payson för att erbjuda olika betalningsalternativ via “Payson Checkout”. Kund väljer själv betalningsmetod i kassan. I samband med köp accepterar du både NBS’s försäljningsvillkor och Payson’s Allmänna villkor. NBS förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. 

För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans skriftliga godkännande.

Levererade varor förblir NBS’s egendom till dess full likvid erhållits av NBS.

Leveranstid

Normalt behandlas din order som regel inom sju (7) arbetsdagar. Avvikelser från detta kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning och/eller fördröjd leveranstid från leverantör. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har konsument (men ej företagskund) rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalda även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har konsument (men ej företagskund) rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalda även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar.

Leveranssätt

Leverans till konsumenter sker normalt med Postnord MyPack Collect, MyPack Home, Varubrev eller Expressleverans beroende på vikt och storlek. Normal leveranstid är 1-3 vardagar, avvikelser kan förekomma. På helgdagar sker vanligtvis inga leveranser med Postnord. Kund väljer leveranssätt i “Kassan” innan betalning.

Fraktkostnad

Fraktkostnad är 200 kronor för beställningar under 1 500 kronor inkl moms. För skrymmande, större och/eller specialleveranser har NBS rätt att debitera fraktkostnader enligt särskild fraktprislista. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser, om sådana överenskommits, lämnas separat i varje enskilt fall då dessa priser varierar beroende på leveransadressen.

Outlöst försändelse

För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f.n. 200 kr inklusive moms för att täcka NBS transport- och administrationskostnader.

Transportskada

Det åligger kunden att kontrollera leveransen vid mottagandet. Om godset verkar skadat på grund av skadat emballage, packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad vara (fysisk skada på varan) ska kunden omgående kontakta Postnord och reklamera godset. Kontakta sedan NBS på reklamation@nordicboatsecurity.se och uppge order- eller fakturanummer samt reklamationsnummer från speditören.

Ångerrätt och öppet köp (konsument)

I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har konsument 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten.

En konsument har rätt att öppna och kontrollera varan i den utsträckning som krävs för att bedöma om konsumenten är nöjd med varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan förbehåller sig NBS rätt att göra ett värdeminskningsavdrag, på upp till 100% av beloppet, på det belopp som ska återbetalas till konsumenten. 

Vid retur för ångerrätt eller öppet köp står du som kund för returfrakten.

Varan ska vara förpackad i av Postnord godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) och fixeras med packmaterial så att den inkommer till NBS på ett säkert sätt och inte skadas under transporten på grund av bristfällig emballering. Returer ska skickas till Nordic Boat Security AB, Gästgivarvägen 8, 954 33 GAMMELSTAD. Vid fullt godkännande av ångerrätt och öppet köp återbetalas hela beloppet kunden betalat för varan inklusive eventuella kostnader som gäller ursprungsleveransen. Återbetalning sker inom 14 dagar.

Observera att ångerrätt och öppet köp enligt ovan endast gäller för konsumenter. Företagskunder har ingen lagstadgad ångerrätt vid köp av varor hos NBS.

Reklamation (konsument)

I enlighet med svensk lagstiftning har konsumenter rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom tre (3) år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation ska lämnas till NBS inom två (2) månader eller inom skälig tid (en reklamation som görs inom två (2) månader från att felet upptäcktes anses alltid vara gjord i rätt tid) från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom två (2) år från inköpsdatum anses normalt vara ursprungliga. Vissa varor (t.ex. batterier) är förbrukningsartiklar vars funktion och livslängd kan variera utan att det rör sig om ett fel som är möjligt att reklamera.

För en enklare hantering bör kund före återsändandet göra en felanmälan till reklamation@nordicboatsecurity.se Vid återsändandet ska faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan ska vara förpackad i av Postnord godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till NBS utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för reklamationsåtgärd.

Observera att bestämmelserna om reklamation ovan endast gäller konsumenter. Beträffande fel i vara som har beställts av företagskund, se avsnittet ”Ansvar för fel (företagskund)”.

Garanti

Respektive tillverkares garantivillkor gäller, minimum 1 år samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende på produkt. För NBS datorer byggda av NBS lämnar vi 2 års garanti från och med leveransdatum.

Alla lämnade garantier är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare för avhjälpande utanför Sverige åtar sig NBS att bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD- eller DVD-skivor. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

Vid åberopande av garanti ska kund för en enklare hantering göra en felanmälan till reklamation@nordicboatsecurity.se .Vid återsändandet ska returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan ska vara förpackad i av Postnord godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong). Garantiärenden som inkommer till NBS utan godkänt ytteremballage (t.ex. i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd.

Garanti är giltig först när NBS mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor

Manualer

Alla varor som saluförs av NBS kan användas i Sverige och har manual i antingen tryckt eller digital form.

Ansvar för fel (konsument)

Föreligger det fel som NBS ansvarar för, åtar sig NBS att i förhållande till konsument avhjälpa felet genom antingen avhjälpande av fel, omleverans eller i vissa fall prisavdrag eller hävning. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

Kunden har rätt till ersättning för de kostnader som kan ha uppstått i samband med reklamation. Kunden har även rätt till ersättning för de eventuella förluster eller mera betydande olägenheter och besvär som har uppstått i samband med fel eller dröjsmål. För att erhålla ersättning måste du visa att varan är felaktig eller avlämnats för sent och att du verkligen tillfogats en förlust. Du ska som kund vidta rimliga åtgärder för att begränsa din förlust samt försöka hålla nere kostnaderna som uppstår i samband med reklamationen.

NBS ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen (2022:260).

Ansvar för fel (företagskund)

NBS ansvar för fel i varor som har beställts av företagskunder är begränsat till de garantier som respektive tillverkare lämnar (se försäljningsvillkoren under avsnittet ”Garanti”). Någon rätt för företagskunder att kräva annat ansvar för fel föreligger således inte.

Ansvarsbegränsningar

Förutom av vad som framgår av nedan innebär leverans av Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystem och/eller Tjänst/Tjänster ingen garanti eller liknande åtagande från NBS eller NBS’s samarbetspartners sida för att direkt eller indirekt, person-, egendom-, ekonomisk eller ekonomisk följdskada uppstår på Kunds Fordon, annans egendom eller person. Installation av Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet och leverans av Tjänst är endast en åtgärd för att förbättra säkerheten vid eventuell brand, stöld, frost, vatteninträngning, inbrott eller liknande som Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet är designat för att förbättra säkerheten för.

Om NBS eller dess samarbetspartners brister i uppfyllandet av NBS åtaganden i enlighet med Avtal gällande leverans och installation av Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet och/eller leverans av Kunds Tjänst(er) åtar sig NBS att avhjälpa bristen på egen bekostnad. Kund kan behöva bistå vid felavhjälpning.

Vid NBS eller NBS samarbetsparter försummelse vid utförande av Tjänst eller fel i levererad Produkt ansvarar NBS för den direkta skada som Kund lider och som är direkt orsakad av fel i Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet eller försummelse vid utförandet av Tjänsten. Det åligger Kund att visa att det förelegat ett fel i Larm-, Spårnings- och/eller Videoövervakningssystemet eller försummelse vid utförandet av Tjänsten och att det är den direkta orsaken till skadan.

Även om ett fel föreligger enligt ovan har NBS och/eller dess samarbetspartners inget ansvar för uppkommen skada om NBS kan visa att felet beror på ett hinder utanför NBS kontroll och som NBS skäligen inte kunde ha övervunnit eller undvikit. NBS ansvar omfattar inte förlust i näringsverksamhet. NBS ansvar är aldrig mer omfattande än vad som följer av gällande konsumentlagstiftning för produkter och tjänster, såsom Konsumenttjänstlagen och Konsumentköplagen.

NBS och dess samarbetspartner ansvarar inte i någon situation för ekonomiska följdskador till följd av fel i Produkt eller vid försummelse vid utförande av Tjänst.

NBS ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador. Nu nämnda begränsningar gäller i förhållande till tvingande regler enligt konsumentlagstiftningen och enligt produktansvarslagen.

Skydd av personuppgifter

Vi på NBS vill att Du skall känna Dig trygg med hur Vi hanterar Dina personuppgifter. Dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection Regulation) ger Dig som kund utökade rättigheter. Det innebär att Du får bättre kontroll över Vilka personuppgifter företag och organisationer har om Dig och hur dessa får användas.

Vi är transparenta med hur Vi samlar in, behandlar och sparar Dina personuppgifter. Denna typ av information behöver Vi för att exempelvis fullgöra leverans av Din köpta tjänst eller produkt samt skicka Dig eventuella nyhetsbrev, anpassade erbjudanden eller Vid behov övriga ärenden. Mer information finns i NBS integritetspolicy.

Force majeure

NBS är inte ansvarigt för skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp eller störningar i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför NBS kontroll och som NBS skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna (”Force majeure”). Om force majeure i enlighet med denna bestämmelse kvarstår under en period som överstiger två (2) månader har såväl kunden som NBS rätt att häva avtal avseende beställning och leverans av vara, utan några påföljder eller sanktioner.

Tvist och lagval

Dessa villkor och Avtalet skall tolkas i enlighet med svensk lag.

Om Kund anser att en vara eller produkt som Kund köpt av NBS eller Tjänst som NBS ska leverera är felaktig, men NBS inte delar den uppfattningen så föreligger en tvist. För att få en tvist prövad kan Kund vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Konsumenter som bor i ett annat EU-land än Sverige kan lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se europa.eu/consumers/odr. Vi medverkar om möjligt i tvistelösningsförfarandet och följer deras rekommendationer.

För information om vilka rättigheter Kund har som konsument rekommenderar NBS Kund att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Kontaktinformation till Nordic Boat Security AB

Nordic Boat Security AB
Gästgivarvägen 8
954 33 Gammelstad
Org.nr. 559347-4611
073-093 35 28
info@nordicboatsecurity.se